Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών (Πτυχιούχους - Εμπειροτέχνες) στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με την υπ΄αριθμ 2326/107/02.10.2014 
Απόφαση του Δ.Σ., στο πλαίσιο του Έργου«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας 
και Νοτίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Εκπαιδευτές στους Δήμους υλοποίησης του Έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μόνο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ εντός σφραγισμένου φακέλου από 
10/10/2014 έως και 23/10/2014 στο ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα, Τ.Κ. 36071.

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για ΜΙΑ μόνο ειδικότητα και σε ΕΝΑΝ μόνο
Δήμο της επιλογής τους. 

Η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων και η επιλογή περισσοτέρων Δήμων αποτελεί λόγο αποκλεισμού 
από τη διαδικασία επιλογής.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη πατήστε εδώ.