Θεματικές Ενότητες - Προγράμματα


 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) σύμφωνα με τις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων», διοργανώνει προγράμματα στα εξής Θεματικά Πεδία (Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας):

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ


Πιο συγκεκριμένα:


1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γενικός σκοπός της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. για τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα


O γενικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι:
  • Να καλλιεργήσει στους εκπαιδευόμενους θετικές στάσεις για την επιχειρηματικότητα, να αναπτύξει το επιχειρηματικό πνεύμα και την προδιάθεσή τους, με στόχο να ενισχύσει τη ροπή τους προς ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και τις προοπτικές επιτυχίας τυχόν εγχειρημάτων που θα αναλάβουν.
  • Να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν την έννοια και μορφές της επιχειρηματικότητας και τη βασική στρατηγική της επιχειρηματικής δράσης, προβάλλοντας το ρόλο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην επιτυχία του εγχειρήματος.
  • Να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους βασικούς τομείς της οικονομίας όπου υπάρχουν ενισχυμένες προοπτικές ανάληψης δράσης, όπως η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, οικολογική / αειφόρος και κοινωνική επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα στον τουρισμό / πολιτισμό και τα αγροτικά προϊόντα.
  • Να μεταδώσει γνώσεις και να κάνει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τον όλο κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τον εντοπισμό ευκαιρίας και το επιχειρηματικό σχέδιο, μέχρι την κινητοποίηση πόρων, τη σύναψη συμφωνιών, τη δημιουργία εταιρείας, τη διαχείριση της ανάπτυξής της και τις απαιτήσεις για τη διοίκησή της, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται καλλίτερα και να αποτιμούν με τρόπο ρεαλιστικό και κριτικό τις διαστάσεις και απαιτήσεις της επιχειρηματικής δράσης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.


2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενικός σκοπός της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. για τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα


O γενικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να καλλιεργήσει στους εκπαιδευόμενους μια βασική προβληματική γύρω από σύγχρονα ζητήματα του τοπικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος, τα οποία συνδέονται με την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής αλλά και της ζωής άλλων ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων, που θα τους επιτρέψει να αντιλαμβάνονται με τρόπο ενημερωμένο και κριτικό διαφορετικές διαστάσεις και τομείς της ζωής τους και να παρεμβαίνουν ενεργά σε αυτούς, επιλέγοντας ορθολογικές πρακτικές και μορφές δράσης με άξονα και βασική επιδίωξη την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.


3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Γενικός σκοπός της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. για τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα


Οι σύγχρονες τεχνολογίες, κυρίως οι ψηφιακές, όχι μόνο επηρεάζουν πρακτικά τον εργασιακό χώρο όλων των πολιτών, αλλά υπεισέρχονται σε πολλούς τομείς της ίδιας της ατομικής και κοινωνικής ζωής τους. Εκφεύγουν του στενού πλαισίου των μέσων που επηρεάζουν μόνο τις πρακτικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και επηρεάζουν πλέον όψεις της έκφρασης, της επικοινωνίας, της ίδιας της ταυτότητας των ατόμων καθώς και τις κοινωνικές πρακτικές και δραστηριότητες. Καθιερώνουν νέα πρότυπα, επηρεάζουν στάσεις και αξίες, ανανοηματοδοτούν το συμβολισμό των ανθρωπίνων δράσεων, καθιερώνουν νέες σημειωτικές νόρμες. Όπως είναι φυσικό, έχουν και θετικές επιδράσεις στη ζωή των ανθρώπων, ταυτόχρονα όμως έχουν και κάποια αρνητικά στοιχεία αλλά και στοιχεία που απαιτούν μια κριτική θεώρηση. Ο γενικός σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι λοιπόν διπλός:
  • αφενός να δώσει τα τεχνικού χαρακτήρα εφόδια και τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, που θα τους επιτρέψει, ενδεχομένως, μια βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και θα τους δώσει νέες δυνατότητες προσωπικής έκφρασης, επικοινωνίας και γενικότερα ανάπτυξης
  • αφετέρου να καλλιεργήσει έναν κριτικό ψηφιακό γραμματισμό στους εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε να είσαι σε θέση να αναστοχάζονται πάνω στις ίδιες τις δικές τους πρακτικές, να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις χρήσεις τους και να μπορούν, με ένα γενικό τρόπο, να καταστούν πιο ενεργοί πολίτες.

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 Γενικός σκοπός της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. για τη Θεματική Ενότητα 


Οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν αναγνωριστεί ως βασικές για την ισότιμη συμμετοχή ενός ατόμου σε μια κοινωνία δια βίου μάθησης. Κατά κύριο λόγο, οι κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται με τις προσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν και να συνδέονται μεταξύ τους και έτσι να συμμετέχουν με εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Γενικός σκοπός της εκπαίδευσης της θεματικής ενότητας είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες για τη σημασία και την αξία των κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν σε ένα βασικό επίπεδο μια σειρά από δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να συνεργαστούν αρμονικά με άλλους, να χειριστούν διαπροσωπικές συγκρούσεις, να επικοινωνήσουν αποδοτικά και τελικά να δράσουν με υπευθυνότητα με απώτερο στόχο την προσωπική και κοινωνική ευημερία.


Για να αντλήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα για το ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων πατηστε στο παρακατω link:
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ